Bezpečnost

Rodiče, kteří své děti nevozí na turnaje a jiné florbalové akce vlastním autem, souhlasí s tím, že hráče dopraví do místa akce a z místa akce jiný rodič nebo trenér vlastním automobilem.
Řidič motorového vozidla, který ve vlastním vozidle veze hráče T. J. Sokol Strážnice zodpovídá, že toto vozidlo bude mít platnou technickou prohlídku, v zimním období zimní pneumatiky a vozidlo bude způsobilé provozu na pozemních komunikacích.
V případě dopravy hráčů auty rodičů a jiných zletilých osob je sraz na turnaj vždy v hale uvedené na hlášence o utkání či jiných pokynech vydaných trenéry.


Jsme velice rádi, že jste se rozhodli se svými dětmi pro kolektivní sport-florbal. V rámci dobré spolupráce, je třeba se domluvit na určitých pravidlech. Vaše děti jsou vedeny kvalifikovanými trenéry, kteří mají povinnost a odpovědnost za sportovní výchovu vašich dětí-plánují tréninky a utkání. Zaručujeme Vám, že každé dítě dostane stejné sportovní vzdělání v rámci metodiky florbalu ve své věkové kategorii.

Pro dobrou spolupráci trenérů s rodiči je třeba:
-upozorním trenéra na všechny nemoce a fyzická omezení dítěte, které mohou ohrozit jeho zdraví

-nebudu podporovat žádné prohřešky nebo chování, které by mohly ohrozit zdraví nebo psychickou pohodu hráčů

-budu dodržovat pravidlo, že mé dítě bude 10 minut před začátkem tréninku a 30 minut před začátkem zápasu před tělocvičnou (v případě domácího zápasu) nebo podle uvedené hodiny na rozpisu zápasů a v informacích o odjezdu na turnaj (vždy jsou informace nahttp://www.florbal-straznice.cz

-budu se se svým dítětem účastnit všech akcí dle mých možností (tj. tréninků a utkání) pořádaných T. J. Sokol Strážnice a v případě nepřítomnosti se omluvím

-budu učit své dítě, aby hrálo v souladu s pravidly a případné roztržky aby se řešily bez nepřátelství a násilí.

-budu dohlížet na to, aby se mé dítě chovalo slušně ke spoluhráčům, trenérům, zaměstnancům tělocvičny (haly) a divákům bez ohledu na rasu, víru, pohlaví nebo postižení

-budu chválit své dítě za FAIR-PLAY a snahu

-budu upřednostňovat trénink a rozvoj dovedností nad vítězstvím

-nebudu chodit do hráčské šatny neustále pomáhat svému dítěti s oblékáním či svlékáním-budu učit své dítě samostatnosti

-nebudu v průběhu utkání zasahovat do hry nevhodným pokřikováním pokynů na své dítě-budu akceptovat, že pokyny dává pouze trenér

-nikdy nebudu pokřikovat na své nebo jiné dítě kvůli chybám ve hře

-budu pozitivním příkladem dětem tím, že budu podporovat sportovní chování respektující autoritu trenérů a slušnost ke všem spoluhráčům a divákům

-já, ani moji hosté se v žádném případě nebudeme zúčastňovat nesportovního chování k trenérům, hráčům, divákům, ale i k ostatním rodičům (např. pokřikováním nadávek, používáním sprostých a urážlivých slov nebo gest)

-na zápasy mimo Strážnici (pokud bude zajištěna doprava hromadnými prostředky) nebudu vozit své dítě individuálně, ale nechám je jet se všemi hráči v rámci udržení kolektivu

Trenéři a vedoucí družstev jsou připraveni odpovědět na vaše dotazy a věřím, že při dodržování pravidel spolu vytvoříme vašim-našim dětem příjemné prostředí a v přátelské atmosféře budou děti dosahovat skvělých výsledků ke spokojenosti nás všech


Člen T. J. Sokol Strážnice, oddíl florbalu, všestrannosti a zdravotního cvičení je povinen seznámit se a dále respektovat toto poučení a při prvním tréninku ztvrdit znalost tohoto dokumentu svým podpisem.
Sportovec (cvičenec) je povinen:
1. Ve cvičebních hodinách, na sportovních utkáních a při všech tělovýchovných a sportovních akcích si počínat tak, aby neohrožoval zdraví své ani dalších cvičenců a nezpůsobil žádnou škodu při teorii nebo praktickém vyučování v oddílech florbalu, všestrannosti, zdravotním cvičení.
2. Při výuce, tréninku i dalších činnostech se vždy řídí pokyny trenéra nebo cvičitele (zletilé osoby zodpovědné za vedení tréninku), dalších trenérů, vedoucích kurzu nebo instruktora.
3. Dbát zákazu kouření ve všech tělovýchovných zařízeních a zákazem označených prostorách a počínat si vždy tak, aby nezpůsobil požár.
4. Ohlásit trenérovi, vedoucímu, cvičiteli, instruktoru neprodleně každou závadu, kterou zpozoruje v tělocvičně nebo v jiném sportovním zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví sportovců, způsobit požár nebo zavinit vznik škody.
5. Zahájit činnost nebo uvádět tělocvičné nářadí nebo jiné zařízení do pohybu až na pokyn trenéra nebo cvičitele, instruktora a předem se přesvědčit, zda nemůže nikoho ohrozit na zdraví nebo na životě.
6. Oznámit ve vlastním zájmu trenérovi, cvičiteli nebo instruktoru, vedoucímu kurzu každé i drobné poranění, které utrpěl při teorii nebo praktickém vyučování (tréninku) v tělesné výchově (všestrannosti, florbal, zdravotní cvičení) nebo jiné sportovní činnosti organizované T. J. Sokol Strážnice. Cvičenci (sportovci) s momentálními zdravotními potížemi o nich informují cvičitele, trenéra, instruktora na začátku cvičení, případně okamžitě po jejich vzniku.Na později oznámený úraz či drobné poranění nebude brán žádný zřetel. Za pozdější oznámení se považuje, pokud není úraz či drobné poranění oznámeno bezprostředně po jeho vzniku.
7. Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky před začátkem a v průběhu aktivní účasti na všech tělovýchovných akcích, pod jejichž vlivem má přísný zákaz výkonu všech tělovýchovných činností.
8. Používat pro konkrétní pohybovou činnost doporučený cvičební úbor, obuv a ochranné pomůcky. Trenéři, cvičitelé, instruktoři a rodiče dětí budou dbát na to, aby všichni členové oddílů florbalu T. J. Sokol Strážnice používali certifikované vybavení (hokejky a příslušenství). Také nebude sportovcům, členům oddílu florbalu umožněno trénovat s hokejkou (příslušenstvím), kterým se mohou zranit nebo způsobit zranění jiným. Při této činnosti nenosí prstýnky, řetízky, náhrdelníky, hodinky, náušnice, apod. Také se důrazně zakazuje cvičit (trénovat) se žvýkačkou v puse cvičenců (sportovců). Nenechávat v šatnách cenné předměty včetně osobních dokladů. Toto mohou s sebou přinést na určené místo do tělocvičny.
9. Při nepřítomnosti trenéra, cvičitele, instruktora na tréninku mají cvičenci zakázáno vcházet do tělocvičny. Ze šaten do prostoru tělocvičny vcházejí jako první trenér, cvičitel nebo instruktor.
10. Cvičenci (sportovci) provádějí v tělocvičně jen úkony stanovené cvičitelem, trenérem, instruktorem. Dodržují zpětně způsoby a postupy cvičení, tréninku zadané cvičitelem, trenérem nebo instruktorem. Cvičenci (sportovci) se chovají ukázněně a dbají bezpečnostních pravidel a pokynů cvičitele, trenéra, instruktora.
11. Nezletilí cvičenci (sportovci) nesmějí opouštět tělocvičnu, sportovní areál bez povolení cvičitele, trenéra, instruktora. Cvičiteli, trenéru, instruktoru hlásí též odchod a návrat (např. po použití WC).
12. Cvičencům, sportovcům je zakázáno utahovat a uzlovat lana na šplh.
13. Cvičencům, sportovcům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení na chodbě, v šatnách a v tělocvičně. Také cvičenci, sportovci musí udržovat pořádek v tělocvičně a jejích přilehlých prostorách, týká se to i v šatnách tělocvičen na turnajích.
14. Cvičenci (sportovci) nesmějí nosit do tělocvičny a požívat v ní žádné jídlo (včetně bonbonů a žvýkaček).
15. Zásady první pomoci jsou umístěny (tělocvična ZŠ Školní) ve skříňce na chodbě u lékárničky. Řád tělocvičny je umístěn na zdi v tělocvičně-oddíly florbalu. Jednou měsíčně provádí kontrolu V. Studénka. Pro oddíl všestrannosti jsou zásady první pomoci u vedoucího cvičitele-lékárnička se nachází na zdi na chodbě u tělocvičny, doplňují ji zaměstnanci ZŠ M. Kudeříkové. Řád tělocvičny je přílohou smlouvy (cvičitel jej stvrzuje svým podpisem). Oddíl zdravotního cvičení-zásady první pomoci jsou ve skříni v šatně DDM Strážnice, taktéž je zde umístěna lékárnička. Doplňuje ji V. Studénka. Řád tělocvičny je umístěn na zdi v tělocvičně DDM Strážnice. V případě tréninku v atletickém areálu SOŠ Skácelova Strážnice nebo ZŠ Školní Strážnice mají lékárničku vedoucí, instruktoři tréninku (kurzu), první pomoc poskytuje vedoucí, instruktoři tréninku (kurzu). Taktéž je vedoucí tréninku (kurzu) povinen seznámít účastníky s bezpečnostními pokyny a řádem venkovních ploch ŠOŠ Skácelova Strážnice a ZŠ Školní Strážnice. Pro oddíly florbalu v tělocvičně SOŠ Skácelova je lékárnička umístěna na chodbě tělocvičny, taktéž je tam řád tělocvičny. Zásady první pomoci jsou u cvičitelů, vedoucích nebo instruktorů, kteří jsou přítomni na tréninku (cvičení).
16. Cvičitel, trenér při odchodu z tělocvičny, venkovních areálů zkontroluje objekt tělocvičny, chodbu, šatny, umývárny (sprchy) a WC, celý atletický areál a příchozí cesty, zda se zde nenacházejí děti, jiné dospělé osoby, popřípadě zhasne světla, zkontroluje přívod vody nebo uklidí nečistoty. Cvičitel, trenér nebo instruktor vždy před započetím cvičební hodiny, tréninku zkontroluje stav tělocvičny nebo venkovního sportoviště a vyhodnotí míru rizika.
17. Tělocvična musí být řádně větrána.
18. V případě dřívějšího odchodu nezletilého cvičence (sportovce) mu toto bude umožněno až po předložení písemného svolení rodičů, že může opustit trénink (cvičení nebo akci oddílu) dříve nebo při převzetí cvičence (sportovce) zákonným zástupcem dítěte nebo rodinným příslušníkem. Na jiné oznámení, např. telefonické nebude brán zřetel!
19. K předání nezletilých dětí dochází bezprostředně po tréninku florbalu, cvičení všestrannosti, zdravotního cvičení, tréninku na venkovních hřištích SŠ Skácelova Strážnice, atletický areál ZŠ Školní Strážnice. Pokud se zákonní zástupci dítěte, rodinní příslušníci nedomluví s trenérem, cvičitelem nebo instruktorem jinak. Cvičitel, trenér nebo instruktor děti odvede před tělocvičnu, atletický areál SŠ Skácelova Strážnice, atletický areál ZŠ Školní Strážnice nebo jiném místě konání cvičení, kde mají automaticky rozchod. V oddíle všestrannosti za doprovod dětí tam a zpět do tělocvičny zodpovídá vychovatel DD Strážnice. Před cvičením, tréninkem a dalších akcích T. J. Sokol Strážnice zajišťujeme nad dětmi dohled 10 minut před začátkem cvičební jednotky, tréninku nebo další akce T. J. Sokol Strážnice. Pokud pořádáme (odehrajeme) domácí utkání u nás v tělocvičně ZŠ Školní Strážnice, dohled nad účastníky (sportovci) je zajištěn 30 minut před prvním zápasem. Odjezdy na turnaje a další akce T. J. Sokol Strážnice se řídí podle informací pro rodiče (dostávají je děti na tréninku-lístečky a vždy jsou uvedeny nahttp://www.florbal-straznice.cz).
20. Platí přísný zákaz vjíždění a jízdy na kole v atletickém areálu ZŠ Školní Strážnice, atletickém areálu SŠ Skácelova Strážnice a na sokolském hřišti za Kulturním domem Strážničan.

Prohlášení:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen(a) s pravidly bezpečnosti v tělesné výchově (cvičeních, trénincích, turnajích a jiných akcích oddílu všestrannosti, florbalu a zdravotního cvičení), o ochraně majetku i o požární ochraně. Byl(a) jsem seznámen se zásadami bezpečného a zdravotně nezávadného provádění tělesné výchovy (cvičeních, trénincích, turnajích a jiných akcích oddílu všestrannosti, florbalu a zdravotního cvičení) včetně činnosti na kurzech, soustředěních a všech tělovýchovných činnostech pořádaných T. J. Sokol Strážnice. Jsem si vědom(a) toho, že přihlášením se do cvičebních a sportovních oddílů T. J. Sokol Strážnice a závazným přihlášením se na výcvikový kurz (soustředění apod.) se tato činnost stává nedílnou součástí tréninkového (cvičebního) plánu T. J. Sokol Strážnice se všemi dopady. Beru na vědomí, že při všech těchto činnostech není za případnou škodu na zdraví a majetku zodpovědna T. J. Sokol Strážnice v době organizovaného osobního volna, nebo pokud účastníci neuposlechnou pokynů vedoucího, pořadatele, cvičitele, trenéra nebo instruktora. Jsem si vědom(a) skutečnosti, že organizační pokyny vydané trenérem, cvičitelem nebo instruktorem, osobou zodpovědnou ze vedení sportovního oddílu, vedoucím kurzu nebo instruktorem pro daný kurz, akci, jsou pro každého závazné.

Člen T. J. Sokol Strážnice je povinen seznámit se a dále respektovat toto poučení a v prvních hodinách cvičení, tréninku, akci T. J. Sokol Strážnice ztvrdit znalost tohoto dokumentu svým podpisem.
Poučení provedl Vojtěch Studénka, starosta T. J. Sokol Strážnice dne 2. 9., 4. 9., 5. 9., 6. 9. 2019. Toto potvrzení se vydává na sezónu 2019/2020.
Vedoucí oddílu, instruktor, zaměstnanec……
s plnou odpovědností prohlašuje, že tématům probíraným na školení rozuměl a školení bylo pro něj srozumitelné.
Na základě tohoto řádně provedeného školení si vedoucí oddílů florbalu, všestrannosti a zdravotního cvičení uvědomují povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případné opomenutí při práci.
Součástí této osnovy školení je i prezenční listina.


Provozní řád sportovního hřiště v areálu
T. J. Sokol Strážnice

1. Hřiště smí být využíváno pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které bylo vybudováno. A to: míčové hry.

2. Zakazuje se hraní her, které zvyšují riziko úrazů.

3. Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupní branou. Je zakázáno přelézat plot a vylézat na jeho konstrukci.

4. Na hřišti je z bezpečnostních důvodů zakázáno požívání jídla, cukrovinek, pití nápojů.

5. Vstup na plochu hřiště je dovolen jen ve vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na hřiště v obuvi znečištěné.

6. V celém areálu hřiště platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek.

7. Je zakázáno odhazování odpadků na hřišti i v celém areálu hřiště.

8. Při nedodržení provozního řádu, při nevhodném chování a výtržnictví mohou být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování budou uvědomění rodiče nezletilých dětí.

9. Zakazuje se svévolné ničení a poškozování sportovního zařízení.

10. Provozovatel hřiště T. J. Sokol Strážnice nenese zodpovědnost za případné ztráty odložených věcí.

11. Za nepříznivého počasí bude celý areál uzavřen.

12. Vstup do areálu se musí nahlásit správci. Tel. číslo 518 332 892.

13. V případě úrazu ihned přivolejte správce hřiště. Nájemce hřiště musí být vybaven svojí lékárničkou. Ve vlastním zájmu ohlaste každý úraz i poranění správci hřiště.

14. Veškerá neorganizovaná činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.

15. Sociální zařízení – WC a umývárny se nacházejí v klubovně T. J. Sokol Strážnice.

16. Je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi.

17. Na hřišti je zakázána jízda na kole kola se odkládají před bránou hřiště.

18. Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán

Ve Strážnici dne 1. září 2019 Razítko, podpis

Traumatologický plán T. J. Sokol Strážnice
TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN (plán první pomoci)Tělocvičná jednota Sokol Strážnice, Veselská 1324, 696 62 Strážnice

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie 156

telefonní číslo nejbližší nemocnice:Nemocnice Hodonín, Purkyňova 2731/11, 518 306 111
dětská pohotovost: 518 306 111, 518 306 315
telefonní číslo dětského lékaře: Mudr. Hořák, 518 334 929
telefonní číslo praktického (závodního) lékaře: Mudr. Gregor, ordinace 518 332 156
jméno zdravotníka jednoty a jeho telefonní číslo:V. Studénka, 518 332 892, 731073164

Ohlašovny poruch:Bratrská 628 696 62 Strážnice, 518 332 892, 731073164
Plyn tel.1239
Voda tel.800 800 825
Elektrický proud tel.800 225 577, 519 309 123

Ohlašovna požáru:Bratrská 628, 696 62 Strážnice, 518 332 892, 731073164

V případě jakéhokoli úrazu poskytne první pomoc cvičitel, dozírající činovník, vyškolený pracovník nebo kterýkoli přítomný činovník. Všichni činovníci jednoty jsou proškolováni v zásadách a způsobech poskytování první pomoci.
V případě těžkého nebo hromadného úrazu okamžitě přivolat zdravotnickou pomoc a poskytnout potřebnou pomoc, v případě lehčího úrazu se při zranění žáka vyrozumí o události jeho zákonní zástupci – nemohou-li zajistit doprovod k lékaři, přebírá tuto odpovědnost jednota – doporučen transport záchrannou zdravotnickou službou.
Neprodleně také oznámí tuto událost příslušné osobě (starostovi jednoty apod.). Předpokládá se, že cvičitelé a trenéři jsou z povahy své činnosti dostatečně vyškoleni v první pomoci v rámci kurzu pro získání patřičné kvalifikace a průběžně proškolováni na cvičitelských srazech, doškolovacích seminářích, samostudiem literatury apod.
Cvičenec, který utrpěl úraz, pokud je toho schopen, a každý, kdo je svědkem úrazu či se o něm dozví, je povinen ihned oznámit úraz cvičiteli, trenérovi nebo odpovědnému pracovníkovi.

Zásady první pomoci:
dopravit postiženého na bezpečné místo (z dosahu elektrického proudu…)
zastavit silné krvácení
zajistit základní životní funkce (uvolnit dýchací cesty, srdeční masáž, umělé dýchání)
ošetřit zlomeniny, otevřené rány a překrytí spálenin
protišoková opatření
zajištění odborné zdravotnické pomoci

Umístění lékárničky v tělocvičně základní školy Školní ulice (první železná skříň od šatny) a v klubovně T. J. Sokol Strážnice v chodbě vpravo na skříni, v domě dětí a mládeže Strážnice je lékárnička umístěna v kanceláři stálé služby, v tělocvičně základní školy M. Kudeříkové je lékárnička umístěna v tělocvičně (stěna) a klíč je u uklízeček (školník), který je přítomen. Určený pracovník (zdravotník) je povinen nejméně 1x za půl roku provést kontrolu vybavení lékárničky a v případě potřeby ji doplnit chybějícími prostředky. O provedené kontrole je nutno provést záznam minimálně do knihy úrazů.
Trasa k nemocnici:
Start: Veselská 1324, Strážnice, hřiště a klubovna.
Cíl: Purkyňova 2731/11, Okresní nemocnice Hodonín
Celková délka trasy: 15,4 km Celkový čas: 16 minut
Hřiště a klubovna T. J. Sokol Strážnice-ulice Veselská po silnici I. třídy 55, Rohatec Na kopci-vlevo vjíždím na silnici III. třídy 43237, Hodonín nemocnice.
Při trase ze základní školy, Školní ulice-start ulice Masarykova (Skalická) silnice I. třídy 55, Rohatec Na kopci vlevo na silnici III. třídy 43237, nemocnice Hodonín.
Při trase ze základní školy M. Kudeříkové-start ulice Preláta Horného, ulice Masarykova silnice I. třídy 55, Rohatec Na kopci-vlevo na silnici III. třídy 43237, nemocnice Hodonín.
Při trase z Domu dětí a mládeže Strážnice-start ulice Radějovská 4997, vlevo ulice U Podjezdu, vjíždím na silnici I. třídy 55, Rohatec Na kopci-vlevo na silnici 13247, nemocnice Hodonín.

Činovníci jsou povinni znát rozmístění zdravotnických prostředků na pracovišti (v sokolovně), jejich správné použití a možnosti přivolání odborné lékařské pomoci. Vedoucí pracoviště je povinen seznámit s tímto dokumentem všechny pracovníky při pravidelném školení a to nejméně 1x ročně. Toto seznámení musí být provedeno prokazatelně a prezenční listiny s podpisy školených a školitele a datem školení musí být pravidelně ukládány v dokumentaci BOZP.

Do knihy úrazů se zapisují údaje, které jsou nutné pro eventuální pozdější sepsání záznamu o úrazu: pořadové číslo úrazu, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, druh zranění a zraněná část těla, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, jména svědků úrazu, podpis toho, kdo provedl zápis.


ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Dispečinku záchranné služby musíme uvést:
1. svoje jméno (telefonní číslo se dispečerovi automaticky zobrazí),
2. co a kde se stalo,
3. počet raněných a charakter jejich poranění,
4. nejvhodnější přístupovou cestu, další možná nebezpečí a potřebu další pomoci,
5. vyslechneme případné instrukce.
NEUKONČUJTE HOVOR DŘÍVE NEŽ DISPEČER!

BEZVĚDOMÍ
U každého člověka v bezvědomí musíme zjistit, zda skutečně dotyčný nereaguje.
Pohneme opatrně jeho ramenem a hlasitě dotyčného oslovíme. Pokud postižený
nereaguje, přivoláme pomoc z okolí, zajistíme průchodnost dýchacích cest
záklonem hlavy a zvednutím brady postiženého. Z dutiny ústní odstraníme
jen viditelná cizí tělesa. Při podezření na poranění krční páteře (dopravní nehody,
pády z výše, skoky do vody) postupujeme velmi opatrně. ZÁKLON HLAVY ODDÁLÍ
KOŘEN JAZYKA OD ZADNÍ STĚNY HLTANU A UVOLNÍ DÝCHACÍ CESTY.
Po zajištění průchodnosti dýchacích cest zjistíme pohledem (zda se hrudník
zvedá a klesá), poslechem (dýchací šelesty u úst postiženého) a vnímáním
výdechu (zda ucítíme na své tváři či hřbetu dlaně proud vydechovaného vzduchu)
přítomnost dýchání.

NEODKLADNÁ RESUSCITACE
Pokud nedýchá normálně – nedýchá nebo má jen lapavé dýchání (může
přetrvávat i několik minut po zástavě oběhu), aktivujte Zdravotnickou záchrannou
službu (ZZS), tel. č. 155 či 112 a zahajte komprese hrudníku. Poklekněte vedle
postiženého, kterého uložíte na záda na pevnou podložku (nejčastěji na zem).
Umístěte zápěstní hranu dlaně do středu hrudní kosti postiženého (u muže zhruba na střed spojnice prsních bradavek) a druhou ruku na ni přiložte obdobným způsobem, sepněte prsty obou rukou. Nakloňte se nad hrudník postiženého a nataženými horními končetinami (napjaté lokty) stlačujte kolmo dolů, vahou horní poloviny svého těla, hrudník o 5-6 cm. Po každém stlačení uvolněte tlak na hrudník, avšak neztrácejte kontakt vaší ruky s hrudníkem. Stlačení vykonávejte frekvencí
100-120/min (asi tedy 2x za 1 s). Poměr stlačení k uvolnění je 1:1.
Po 30 kompresích hrudníku jsou otevřeny dýchací cesty pomocí záklonu hlavy a
zvednutí brady. Stiskem palce a ukazováku uzavřete nosní chřípí, normálně se
nadechněte a pevně přiložte svá ústa k ústům postiženého. Plynule vydechujte
do jeho úst asi 1 sekundu a sledujte, zda se hrudník zvedá. Obdobným způsobem
proveďte další umělý vdech. Pokračujte dále v oživování kombinací stlačení hrudníku
s umělými vdechy v poměru 30 : 2. Oživování nepřerušujte, pokud se postižený nebrání, nebo pokud oživování od vás nepřevezme záchranná služba.
Je-li přítomno více zachránců, střídají se (s minimálním zdržením) při provádění
resuscitace po dvou minutách, aby tak předešli vyčerpání.
Pokud nemůžete nebo nejste schopni nebo ochotni provádět umělé dýchání z plic
do plic ústy, provádějte alespoň nepřerušované komprese hrudníku frekvencí 100/min.
V resuscitaci pokračujeme, dokud se nedostaví kvalifikovaná pomoc, postižený
nezačne normálně dýchat nebo zachránce není zcela vyčerpán, event. hrozí
například napadení psem. Vždy musíme myslet i na svou bezpečnost!
U postiženého v bezvědomí (který nereaguje) a normálně nedýchá, musí být
neodkladně zahájena resuscitace. Lapavé dýchání, které se často vykytuje v prvních minutách po náhlé zástavě oběhu, je důvodem k zahájení oživování a nesmí být považováno za normální dýchání!

Poměr 30 : 2 platí jak pro dospělé, tak pro děti s výjimkou novorozenců!

U dětí a v některých případech u dospělých (např. tonutí), kdy je prvotní příčinou
dušení a zástava oběhu je druhotná, zahajujeme oživování umělým dýcháním.
Při oživování začneme 5 umělými vdechy a 1 minutu resuscitujeme. Při neúspěchu
voláme ZZS a pokračujeme v resuscitaci. U dítěte stlačujeme hrudník o třetinu předozadního průměru hrudníku.

Je-li normální dýchání přítomno, uložíme postiženého do zotavovací polohy,
aktivujeme ZZS a pravidelně kontrolujeme stav jeho dýchání.

ZOTAVOVACÍ POLOHA
Zotavovací (dříve stabilizovaná) poloha slouží k zajištění pacienta, který je
v bezvědomí se zachovaným dýcháním a krevním oběhem, bez známek
poranění páteře.
Pro Rautekově zotavovací poloze je doporučován následující postup:
1. Pokud má postižený brýle, odložíme je; poklekneme vedle postiženého, natáhneme mu nohy vedle sebe.
2. Jeho paži blíže k sobě ohneme do pravého úhlu vůči trupu a ohneme v lokti dlaní vzhůru.
3. Protilehlou paži položíme postiženému na hrudník a hřbet jeho ruky mu přidržujeme u tváře blíže k sobě.
4. Druhou rukou uchopíme protilehlou dolní končetinu pod kolenem a postiženého
zvolna otáčíme na bok ve směru k sobě.
5. Jeho výše ležící dolní končetinu upravíme tak, aby byla v kyčli i koleni ohnuta
do pravého úhlu; zakloníme hlavu postiženého a upravíme mu ruku pod tváří,
abychom zajistili záklon hlavy a dýchací cesty zůstaly průchodné.

Postiženého neopouštíme, vyčkáme příjezdu ZZS. Pravidelně kontrolujeme
dostatečnost dýchání. Případně postiženého, uloženého do zotavovací polohy,
po 30 minutách otáčíme na opačnou stranu, abychom zabránili otlakům
(uvolnili tlak na dolní paži), Též se podíváme, nemá-li u sebe průkaz diabetika či nositele kardiostimulátoru, případně údaje na náramku (že se léčí např. na epilepsii).


Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem, nejčastěji jídlem.
Při známkách mírného uzávěru dýchacích cest, vyzveme postiženého ke kašli.
Pokud postižený vykazuje známky těžkého uzávěru dýchacích cest a je při vědomí
provedeme až 5 úderů mezi lopatky. Pokud to nevede k úspěchu, užijeme Heimlichova manévru až 5x. Jestliže postižený upadne do bezvědomí, ihned aktivujeme ZZS a zahájíme resuscitaci.
Při Heimlichově hmatu sevřeme postiženého zezadu pažemi, sepneme ruce na jeho
nadbřišku a palcovou stranou pěstí několikrát prudce stlačíme jeho nadbřišek
směrem vzhůru. Heimlichův hmat neprovádíme u dětí mladších osmi let a u těhotných.

ŠOK
Příčiny: ztráta krve (velké krvácení, rozsáhlé popáleniny, mnohočetná poranění,
četné zlomeniny), snížení výkonnosti srdce (infarkt myokardu), nadměrné rozšíření a
propustnost cévního řečiště (alergická reakce např. na bodnutí hmyzem, těžká infekce, míšní poranění) a další.
Varovné příznaky: kůže bledá, většinou chladná, studený pot, žízeň, zvracení, zrychlené dýchání, útlum vědomí, tep je špatně hmatný, zrychlený.
Tyto příznaky mohou být do určité míry odlišné podle příčiny šoku. Často se setkáváme s šokem z poklesu objemu krve nebo tělesných tekutin.
První pomoc: 1. Pokud možno odstraníme příčinu šoku (např. zastavením krvácení).
2. Dodržíme tzv. 5 T (pět té):
TEPLO – v chladu chráníme postiženého před ztrátami tepla, teple ho zabalíme, za horka bráníme přehřátí. Vždy suchá podložka, vhodná termoizolační fólie (alufólie).
TICHO – postiženého vyprostíme a přeneseme na klidné místo, slovy ho uklidníme.
TEKUTINY – otíráme rty a obličej vlhkým kapesníkem. Tekutiny nepodáváme, neboť nevíme, zda postižený nemá vnitřní zranění a nebude potřeba operace.
TIŠENÍ BOLESTI – nepodáváme žádná analgetika, ale znehybníme, event. chladíme poraněné části těla (zlomeniny, rozsáhlé popáleniny). Zbytečně s postiženým nehýbeme.
TRANSPORT – postiženého uložíme na záda s podloženými dolními končetinami alespoň o 30 cm (protišoková poloha), při bezvědomí do zotavovací (stabilizované) polohy, avšak s nutností neustálé kontroly dechu. Při velké krevní ztrátě je důležitá autotransfuzní poloha se zvednutými dolními končetinami kolmo k tělu. Převážíme jen tehdy, není-li naděje na příjezd odborné pomoci.

KRVÁCENÍ
Rozlišujeme krvácení vnitřní (úrazové a neúrazové) a zevní.
Při vnitřním krvácení uniká krev z oběhu do tělních dutin nebo tkání. Vnitřní krvácení může být způsobeno např. poraněním sleziny, zlomeninami kostí, ale může vzniknout i jako následek prasknutí žaludečního vředu. Je-li vnitřní krvácení závažné, objevují se příznaky šoku. Na vnitřní krvácení musíme myslet již podle mechanismu úrazu, při bolesti a citlivosti v okolí postižené oblasti, při výskytu krvácení z některého tělesného otvoru atd.
První pomoc: Protišoková opatření, chlazení postižené oblasti, zajištění lékařské péče.
Druhy krvácení:
1. tepenné - z rány vystřikuje světle červená krev s pulzací v rytmu srdeční akce,
2. žilní - krev je tmavá, volně z rány vytéká nebo se valí bez pulzace,
3. vlásečnicové - u plošných ran, méně intenzivní,
4. smíšené - současné poranění tepen a žil.
Při viditelném porušení kůže jde o otevřenou ránu, a tedy zevní krvácení.
První pomoc:
1. Při silném krvácení položíme postiženého na záda.
2. Stlačíme krvácející cévu přímo v ráně nejlépe sterilním obvazovým materiálem, zvedneme ránu nad úroveň srdce. Vždy se doporučuje chránit si ruce pryžovými rukavicemi nebo jen improvizovanými rukavicemi z mikrotenových sáčků.
3. Přiložíme tlakový obvaz: přišitý polštářek z hotového obvazu přiložíme na krvácející ránu, po několika prvních obtáčkách přiložíme na místo poranění hlavní funkční část obvazu - vrstvu tlakovou (volný polštářek z hotového obvazu, nerozvinuté obinadlo bez obalu, složený trojcípý šátek, kapesník) a pevně utáhneme, dokončíme obvaz. Případně pevně smotaný kousek látky – kapesník přifixujeme pružným obinadlem.
4. Podle možnosti znehybníme postiženou oblast. Provedeme protišoková opatření, kontrolu ošetřené rány (zda krev neprosakuje).
5. Postiženého transportujeme v poloze na zádech se zvednutými dolními končetinami (tzv. autotransfuzní poloha).
Většinu krvácení zvládneme použitím tlakových obvazů. Užití vhodně širokého škrtidla je výjimečné – pokud rána krvácí přes tři tlakové obvazy, při úrazové amputaci končetiny, pokud krvácení nelze zastavit jinak než přímým tlakem v ráně, event. při malém počtu zachránců a velkém počtu krvácejících.
Jako škrtidlo lze použít pryžové škrticí obinadlo, šátek, opasek – vše široké alespoň 5 cm. Nikdy ne provaz či kabel! Jsou příliš úzké a poškodily by tkáň. Škrtidlo se přikládá pouze na končetinách (paže, stehno) a pokud možno přes oděv. Pryžové obinadlo nejprve natáhneme a v takto nataženém stavu obtáčíme několikrát v příslušném místě. Kontrolujeme, že k zástavě krvácení opravdu došlo (a eventuelně více utáhneme). Vyznačíme čas přiložení škrtidla. Nejdelší doba podvázání je jedenapůl až dvě hodiny. Končetinu znehybníme. Škrtidlo jednou přiložené již neuvolňujeme (hrozil by šok z nahromaděných metabolitů).
Při krvácení krční tepny neváháme stlačit krvácející tepnu prsty přímo v ráně.
Při žilním krvácení hrozí navíc nasátí vzduchu do žíly. Tlakovým obvazem zastavíme nejen krvácení, ale též zabráníme vzduchovému vmetku (embolii).
Tlakové body jsou místa průběhu tepny nad kostí. Jejich stlačením lze zastavit tepenné krvácení, které vzniklo mezi tímto bodem a periferií těla.

PÁD NA HLAVU NEBO ÚDER DO HLAVY
V tomto případě je třeba vyloučit poranění lebky a měkkých tkání. Pokud postiženého bolí hlava nebo zvrací, může se jednat o otřes mozku. Při jakémkoli podezření je vhodné raději nechat vyšetřit postiženou osobu lékařem.

PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY
Tato poranění patří mezi závažná a často zanechávají trvalé následky. Častěji je poranění míchy spojeno s poraněním páteře (pád z výše, dopravní nehody, skok do vody).
Příznaky: bolesti zad a krku, nemožnost pohybu a poruchy citlivosti, mravenčení v končetinách, neschopnost udržet moč nebo stolici, při poranění krční páteře zástava dechu a oběhu.
První pomoc: S postiženým manipulujeme jen tehdy, je-li v bezprostředním nebezpečí (požár, kouř, hroutící se budova), a to co nejopatrněji, nejméně tři osoby. Při vyprošťování se především vyvarujeme rotačních pohybů a prudkého prohnutí páteře. Uložíme ho na záda na pevnou podložku, nejlépe na prkno, a takto poraněného i odsunujeme. Zásadně nepřenášíme jen za ruce a nohy. Při poranění krční páteře znehybníme hlavu pomocí improvizovaných hnízd (částmi oděvu, ručníkem, pytlíky s pískem, složenými novinami v pruh a následně zavinutými do trojcípého šátku, krčním límcem). Zvedání a přenášení ohrožuje postiženého zhoršením nervových poruch, proto raději vyčkáme příjezdu Zdravotnické záchranné služby.

ÚDER DO BŘICHA
Po úderu do břicha (nebo pádu přes nářadí) je vhodné postiženého sledovat do úplného odeznění bolesti. Pokud máme podezření, že by mohlo jít o vnitřní krvácení, neváháme s vyšetřením u lékaře, rodiče na tuto skutečnost vždy upozorníme.

POPÁLENINY
Popáleniny ohrožují poraněného především šokem a vstupem infekce. Celková závažnost poškození závisí na rozsahu, hloubce, umístění a příčině popáleniny, dále na věku postiženého.
Rozdělení popálenin podle hloubky postižení tkáně: I. stupeň: bolestivé zarudnutí,
II. stupeň: puchýře naplněné tekutinou, nejbolestivější, III. stupeň: příškvar až zuhelnatění tkáně, většinou bolí málo nebo vůbec.
Rozsah popáleného povrchu těla se dá přibližně určit podle „pravidla devíti“. Pro děti je toto pravidlo odlišné podle věku. Plocha dlaně ruky postižené osoby se rovná asi 1 % povrchu těla. Každá popálenina, která zaujímá u dětí více než 5-10 %, u dospělých 15 % povrchu těla je závažná pro možný vznik popáleninového šoku.
První pomoc: Postiženého vyneseme z dosahu plamenů a kouře, hořící oděv uhasíme politím vodou nebo zakrytím přikrývkou (ne umělohmotnou). Pak fyzikálně chladíme asi 15-30 minut vlažnou/studenou vodou (nikdy ne ledovou nebo ledem).V případě polálenin hrudníku, břicha či zad zchladíme jednorázově, abychom zabránili podchlazení(výjimkou jsou popáleniny malého rozsahu). Popáleniny u malých dětí chladíme jednorázově, abychom zabránili podchlazení (výjimkou jsou popáleniny malého rozsahu). Přiložíme sterilní obvaz na otevřené plochy (kromě I.stupně, obličeje a krku) a též od sebe oddělíme prsty sterilním krytím. Puchýře nepropichujeme, pevně přilepené části oděvu nestrháváme! Nezapomeneme sejmout hodinky, prsteny, piercing, aby nezaškrtily otékající část těla.
Při popálení očí je opakovaně vyplachujeme čistou vodou od vnitřního koutku k zevnímu a voláme ZZS.
Při opaření ihned svlékneme oděv nasáklý vřelou tekutinou. Když tekutina (mastné
polévky, káva) ulpívá, rychle ji omyjeme studenou vodou.

Při poleptání žíravinami (kyselinou sírovou z autobaterie, při hašení vápna na stavbách) je nezbytné opakované, důkladné a déle trvající (20-30 minut) oplachování postiženého místa dostatečným množstvím vody. V každém případě je nutné lékařské ošetření.

OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM
K otravě dochází nejčastěji při požáru, při nedokonalém hoření v malých nevětraných místnostech. Postižený si stěžuje na bolesti hlavy, nevolnost, závrať, později upadá do bezvědomí, přestává dýchat. Postiženého okamžitě vyneseme na čerstvý vzduch, sledujeme jeho dýchání, udržujeme volné dýchací cesty, popř. provádíme neodkladnou resuscitaci. Zajistíme odsun do nemocnice. Při záchraně vždy dbáme na vlastní bezpečí!

INFARKT MYOKARDU
Příznaky: krutá, tupá, palčivá bolest za hrudní kostí, které se někdy šíří do paží, krku, čelistí, zad i břicha, pocit nedostatku vzduchu, náhlé zpocení, úzkost, pocit slabosti až ztráta vědomí, zástava dýchání a srdeční činnosti.
První pomoc: Postiženého uklidníme a uložíme do polohy v polosedě, nedovolíme mu pohybovat se, jíst a kouřit, uvolníme mu oděv, event. podáme léky, které užívá (např. Nitrilex spray, Isoket spray) a okamžitě přivoláme ZZS. Při bezvědomí, zástavě dechu a srdeční činnosti postupujeme podle již uvedených pravidel.

SVALOVĚKOSTERNÍ PORANĚNÍ
K těmto poraněním patří natažení (distenze) a roztržení (ruptura) šlach a svalů, pohmoždění (kontuze), podvrtnutí (distorze), tj. dočasný posun kloubních ploch (hlavice a jamky), které se opět vracejí do původního postavení, vykloubení (luxace), tj. stav, kdy kloubní hlavice opustí natrvalo kloubní jamku, a zlomenina (fraktura).
Mezi jisté známky zlomeniny patří nápadná změna tvaru končetiny a její nepřirozená pohyblivost v místě zlomeniny, u otevřených zlomenin rána krvácí a mohou z ní vyčnívat úlomky kostí. K nejistým známkám zlomeniny řadíme bolestivost, otok a krevní výron v okolí poraněného místa a snížení hybnosti zraněné končetiny.
První pomoc:
1. Klid postižené končetiny a celého těla, vyšetřit bolestivost, pohyblivost, otok, krvácení atd.
2. Ledování - přikládání rozdrceného ledu nebo studených gelových sáčků (event. Houby namočené do ledové vody, pytlík mraženého hrášku) na poraněnou část (např. přes obvaz - nikdy ne přímo na pokožku) na dobu 10-30 minut. Tento postup lze opakovat vždy s hodinovou pauzou asi pětkrát (dokud se tvoří otok).
3. Znehybnění (např. závěs na trojcípí šátek) při event. transportu k lékaři (ochrana proti pohybu s vyloučením zatížení). Poranění se nikdy nesnažíme sami napravit.


EPILEPSIE
Pokud zpozorujeme osobu, která má křečové projevy (často symetrické záškuby končetin, můžeme vidět pěnu u úst), odstraníme z jejího dosahu předměty, o které by se mohla zranit a vyčkáme dalšího vývoje. Neotvíráme násilně ústa, mohli bychom být pokousáni. Pokud se jedná o první záchvat, pokud záchvat trvá déle než pět minut, pokud osobu neznáme a není s ní příbuzný,co o tom ví, voláme ZZS.
Jako instruktor (cvičitel, trenér) s oficiální zodpovědností bychom měli volat ZZS vždy.

OSOBA TRPÍCÍ CUKROVKOU
V případě, že si nemocný píchne inzulín a nedostatečně se pak nají, může upadnout i do bezvědomí. Pokud nalezneme takto nemocného člověka opoceného, s šokovými příznaky, podáme mu sladký nápoj, slazený cukrem (ne např. Colu light). Pokud je již v bezvědomí, nepodáváme mu ústy nic a voláme ZZS.

ULOŽENÍ POSTIŽENÝCH
Zotavovací (stabilizovaná) poloha: při bezvědomí a normálním dýchání, event. Hmatném tepu, bez známek poranění páteře.
Poloha s podloženou hlavou: při poranění hlavy při vědomí a bez známek šoku.
Poloha v polosedě: při poranění hrudníku a při dušnosti.
Poloha s podloženými koleny: při poranění břicha.
Poloha se zvednutými dolními končetinami: při šoku.
Poloha na zádech se zakloněnou hlavou: při resuscitaci (oživování).

TRANSPORT A ODSUN RANĚNÝCH
Postižené přemísťujeme jen tehdy, hrozí-li nebezpečí z prodlení (zhoršení stavu s časem např. při krvácení do dutiny břišní) a není-li místo úrazu v dosahu záchranné služby nebo v místě nehody hrozí ohrožení života (např. při požáru). Transport je možný jedním nebo dvěma zachránci („stolička“), pomocí improvizovaných
nosítek atd. Pokud to jde, ponecháme postiženého na místě nehody a sledujeme jeho stav do příjezdu kvalifikované pomoci. Zvláště při poranění páteře a míchy by hrozilo, v případě neodůvodněného přenášení, těžké poškození zdraví.

Zpracoval: Vojtěch Studénka, župní zdravotník a starosta T. J. Sokol Strážnice

Traumatologický plán byl projednán a schválen na schůzi jednoty dne ……………..2011, byli s ním seznámeni všichni činovníci. U nových činovníků je seznámení s TP součástí prvotního poučení činovníka, zaměstnance o BOZP a PO při nástupu do práce. Je účinný od 1.1.2011.
Starosta jednoty je povinen seznámit s tímto dokumentem všechny činovníky při pravidelném školení a to nejméně 1x ročně. Toto seznámení musí být provedeno prokazatelně a presenční listiny s podpisy školených a školitele a datem školení musí být pravidelně ukládány v dokumentaci BOZP.

Ve Strážnici dne 1.1.2011 …………………………….. (podpis starosty + razítko jednoty)Evakuační plán tělocvičny základní školy Školní ulice, tělocvičny základní školy M. Kudeříkové a tělocvičny Domu dětí a mládeže mají tyto instituce ze zákona zpracovány a viditelně umístěny v tělocvičnách! Je povinností cvičitele se s nimi seznámit!
Evakuační plán hřiště a klubovny T. J. Sokol Strážnice je umístěn v klubovně. Evakuaci vždy řídí přítomný dospělý činovník (vedoucí). Únikové cesty z klubovny-z nářaďovny (Farao), z „kumbálu“ nářadí, z WC a umývárny a z klubovny ústí na hlavní chodbu a poté ven přes hřiště na parkoviště za kulturním domem Strážničan.
Osoba odpovědná za evakuaci (vedoucí činnosti) se vždy přesvědčí, zda v objektu nezůstaly děti (zkontrolovat všechny místnosti-nářaďovnu Farao, kumbál-sklad nářadí, WC a umývárnu a klubovnu, chodbu a hřiště. Opouští objekt poslední. Vypíná v hlavní skříni hlavní jistič a vypíná hlavní uzávěr vody.
Zbytečně se s dětmi (cvičenci) nezdržuje na parkovišti za kulturním domem Strážničan-je zde nástupní plocha pro požární techniku.
Přítomný vedoucí zodpovídá za zdravotní stav dětí (zavolání záchranné služby, hasiči, policie), okamžité uvědomění starosty jednoty V. Studénka, Bratrská 628, 696 62 Strážnice, 518 332 892, 731073164.
Každý plnoletý pracovník je povinen se na výzvu složek integrovaného záchranného systému zapojit do záchranných prací a počínat si vždy tak, aby škody na zdraví a majetku byly minimální!
Vždy se snažit předcházet úrazu nebo živelné katastrofě.
Komentáře


23. 8. 2012 (11:14:14) Peťa

Fera má dobrou fotku


31. 3. 2009 (21:31:46) jirkahorak

jaajj.toje trapnaa fotkaa


26. 3. 2009 (21:44:26) jirkahorak

jezi. ta moje fotka co tu je je desnaaa....


15. 3. 2009 (13:51:20) lukas s

hoši a chodi a chodit


Vkládat komentáře mohou jen registrovaní.

Anketa

1
12 220.194.62.53
hlasů: 13
12 220.194.62.53
hlasů: 60
12 220.194.62.53
hlasů: 12 220.194.62.53
12 220.194.62.53
hlasů: 7
6 213.5.70.184
hlasů: 6 91.214.45.223
4' 46.230.230.116
hlasů: 4' 46.230.230.116
4' 46.230.230.116
hlasů: 9
4' 46.230.230.116
hlasů: 8
4' 46.230.230.116
hlasů: 8
4' 46.230.230.116
hlasů: 4' 46.230.230.116
4' 46.230.230.116
hlasů: 16
4' 46.230.230.116
hlasů: 4' 46.230.230.116
Celkem hlasovalo: 156
Všechny anketyKalendář akcí

PoÚtStČtPaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KalendářSponzoři


firma Arimo spol. s r. o., StrážniceAgro Vnorovy, a.s.

Čalounictví Žádník, Veselí nad Moravou

Pan Dr. Walter Bartoš, Strážnice

Paní Vrbová Alena, Strážnice

Rodina Jochova, Strážnice

Pan Roman Stanislav, Strážnice

rodiče dětí oddíl florbalu

Soubory pro případné sponzory:Darovací smlouva

Smlouva o reklaměPočítadlo přístupů:   | © 2007 - 2011 Slaweet | ^   nahoru